ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Nieruchomości

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2019-05-13 o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowych położonych w Prząsławiu, 28-300 Prząsław.

 

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: Król Marcin

 

Przedmiotem licytacji jest:

I. Nieruchomość gruntowa posiada założoną KW nr KI1J/00017214/0 w SR w Jędrzejowie, składająca się z :

 

 

Działka nr 123/2 zabudowana (RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVa, RIVb) o pow. 1,3660ha położona w miejscowości Prząsław (gmina Jędrzejów), wg studium położona w terenie rolnym oraz na głębokości ok. 70m od strony północnej w terenie o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej, działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 20-21m. Dojazd: od strony północnej przylega bezpośrednio do asfaltowej publicznej drogi stanowiącej działkę nr 400/1. Zagospodarowanie działki:

- budynekmieszkalny jednorodzinny murowany o pow. zabudowy ok. 112m2 – w bardzo złym stanie technicznym ,

- budynekwiaty murowanej o pow. użytkowej ok. 70m2;

- budynek stodoły drewniano-murowanyo pow. zabudowy ok. 136m2 z dobudówką o pow. zabudowy ok. 24m2,

- budynekwiaty murowany o pow. zabudowy ok. 145m2

http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20orf2015RGB%20&myqlayers=%20&bbox=7444397.906,5613030.401,7445543.549,5613683.974&markery=0,7444766.8,5613106.15;

Działka nr 123/5 niezabudowana (RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI) o łącznej o pow. 2,37ha położona w miejscowości Prząsław (gmina Jędrzejów). Działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 20m; użytkowana rolniczo.

http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20orf2015RGB%20&myqlayers=%20&bbox=7443639.595,5611750.871,7445700.210,5612926.424&markery=0,7444668.3,5612802.85;

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 226 800,00 zł.

 

- ustalić cenę wywołania na kwotę 151 200,00  zł.

 

- ustalić wysokość rękojmi na kwotę 22 680,00 zł.

 

w tym

 

a) działka nr 123/2 oszacowana jest na kwotę 170 200,00 zł.

 

- ustalić cenę wywołania na kwotę 113 466,67 zł.

 

         - ustalić wysokość rękojmi na kwotę 17 200, 00 zł.

 

b) działka nr 123/5 oszacowana jest na kwotę 56 600,00 zł.

 

- ustalić cenę wywołania na kwotę 37 733,33  zł.

 

            - ustalić wysokość rękojmi na kwotę 5 660,00 zł.

 

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę wskazaną powyżej, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

 

Nabywca nieruchomości wninien spełniać warunki określone w przepisach Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427).

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

 

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatygana podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: PAJOR ANNA, położonej przy Wola Tesserowa 38,Wola Tesserowa, 28-366 Małogoszcz, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00075042/7.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 

                                                             WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
                                                        wg Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592),

                                   (zm.Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427)
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych:
– o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (można nabywać bez ograniczeń)
– lasów
2. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
(ważne nabywca – licytant nie musi zamieszkiwać 5 lat na terenie gminy w której położona jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży licytacyjnej, wystarczy że mieszka w innej gminie na terenie kraju w której posiada nieruchomości rolne)
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnika indywidualnego które należy przedstawić przed licytacją:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
– tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
– wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
– wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.34)), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
b) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego – oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
c) dowód potwierdzający zamieszkanie – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
d) dowód potwierdzający spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych – oświadczenie nabywcy.
4. W razie braku kwalifikacji rolnika indywidualnego do nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 0,3 ha niezbędna jest zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy (dłużnika), jeżeli:
a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty niż rolnik indywidualny
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (licytant niebędący rolnikiem indywidualnym), która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.