ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 NieruchomościKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86,  Jędrzejów,   28-300 Jędrzejów

tel. 41 20 10 898 / fax. 4120 10 898

Sygnatura: KM 1322/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 01.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  św. Barbary 66B, 28-300 Jędrzejów, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00041587/2.

Opis nieruchomości:
nieruchomości położone w Jędrzejowie przy ul. św. Barbary 66B stanowiące gospodarczą całość oznaczone jako KW KI1J/00052879/6, składająca się z: - działki nr 20 o powierzchni 0,0092 ha, w kształcie wąskiego prostokąta, oznaczenie gruntu RIV a - działki nr 21 o powierzchni 0,0472 ha, w kształcie wąskiego trapezu, oznaczenie gruntu RIV a, PsIV KW KI1J/00041587/2, składająca się z działki - działka nr 22 o powierzchni 0,0472 ha w kształcie prostokąta zbliżonego do trapezu, zabudowana domem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 136 m2, powierzchnia użytkowa 127,9m2. stanowiącej własność dłużnika

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  08.12.2022 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 389 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 259 566,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 935,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 11:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 

Kategoriadomy
Wielkość udziału1/1
Rodzaj domuwolnostojący
Pomieszczeniakuchnia, taras, balkon, WC, łazienka, pomieszczenie gospodarcze
Dodatkoweteren ogrodzony
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [m^2]1036,00
Rok budowy [rok]1995
Liczba pięter w budynku1
Liczba pokoi4
Link do E-LicytacjiPrzejdź

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86,  Jędrzejów,   28-300 Jędrzejów

tel. 41 20 10 898 / fax. 4120 10 898

Sygnatura: KM 502/22


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 01.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Kilińskiego , 28-300 Jędrzejów, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00079260/9.

Opis nieruchomości:
Działka nr 3 / 3 o powierzchni 0,2471ha jest niezabudowana, działka w kształcie nieregularnym tzn. od strony północnej (od ul. Cmentarnej) stanowi pas gruntu o szerokości 5m na powierzchni około 4 arów oraz w pozostałej części stanowi prostokąt o wymiarach około 36mx57m . Działka nieużytkowana, zadrzewiona, zakrzaczona, samosiejki wysokiej trawy, na działce znajduje się sad ze starymi owocowymi drzewami. Dojazd: bezpośredni i dostęp do drogi publicznej ul. Cmentarnej - od strony północnej tj. przedmiotowa działka nr 3 / 3 od tej strony północnej stanowi wąski pas gruntu o szerokości ok. 5m, który przylega do drogi publicznej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  08.12.2022 o godzinie: 14:00 .

Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 

Kategoriagrunty
 
Typ działkirolno-budowlana
Przeznaczenie gospodarczedziałka budowlana
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Mediagaz, siła, kanalizacja, woda
Powierzchnia [m^2]2471,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86,  Jędrzejów,   28-300 Jędrzejów

tel. 41 20 10 898 / fax. 4120 10 898

Sygnatura: KM 639/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-12-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Całka Paweł  położonej Grązów,  28-340 Sędziszów , dla której  Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. 11 Listopada 74, Jędrzejów,  28-300 Jędrzejów prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00044426/7.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana działki gruntu nr 42, o pow. 1,1200 ha, usytuowanej w północno- wschodniej części miejscowości Grązów, w niewielkiej odległości od wsi Zielonki i Boleścice, w otoczeniu terenów rolnych. Nieruchomość ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o długościach boków około 625 m na około 18 m. Nieruchomość dłuższym bokiem jest zorientowana w kierunku północno wschodnim, jest płaska, nieogrodzona, niezabudowana. Działkę w jej środkowej części przecina droga gruntowa przebiegająca w kierunku wschód–zachód, natomiast południową jej część przecina w kierunku wschód – zachód elektroenergetyczna napowietrzna linia średniego napięcia. Działka graniczy z działkami rolnymi użytkowanymi rolniczo. Nieruchomość na dzień wizji użytkowana rolniczo. Układ użytków gruntowych w działce przedstawia się następująco: RIIIa – 0,8000 ha, RIIIb – 0,3200 ha. Wskaźnik bonitacji dla szacowanej działki wynosi 1,09.

Suma oszacowania wynosi 36 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300  Jędrzejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 

 

Kategoriagrunty
Powierzchnia [ha]1,12000
Typ działkirolno/leśna


 Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86,  Jędrzejów,   28-300 Jędrzejów

tel. 41 20 10 898 / fax. 4120 10 898

Sygnatura: KMP 6/22


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-12-2022 o godz. 11:20  w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Tracz Krzysztof Kazimierz  położonej przy  Dzierążnia 9,Dzierążnia,  28-363 Oksa , dla której  Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. 11 Listopada 74, Jędrzejów,  28-300 Jędrzejów prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00040215/7.
Opis nieruchomości:
Udział w w wysokości 11/16 w nieruchomości gruntowej w działce nr 724 o powierzchni 0,4300 ha, która ma kształt zbliżony do prostokąta o długościach boków około 90 m na około 48 m. Działka jest płaska z dostępem do asfaltowej drogi publicznej od strony północno-wschodniej. Na działce posadowiono budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny z gospodarczym strychem, częściowo podpiwniczony, o numerze adresowym – Dzierążnia 9. Budynek wybudowano w roku 1973 w technologii murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 83,08 m2 W środkowej części działki usytuowane są zabudowania gospodarcze: drewniano-murowany budynek gospodarczy (piwniczka), murowana wiata garażowa, komórka drewniana, murowany budynek gospodarczy z dobudowaną drewnianą szopą.

Suma oszacowania wynosi 100 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300  Jędrzejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 

 

Kategoriagrunty
Powierzchnia [ha]0,43000
Typ działki rolno-budowlana