ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Nieruchomości


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga   zawiadamia na podstawie 1013(6)kpckpc , że w dniu 2018-05-24 o godz.10.00w kancelarii komornika odbędzie się


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej-niezabudowanej- działki gruntu,  o powierzchni 0,41 ha, oznaczonej jako łąki i pastwiska (ŁIV). Kształt działki nieregularny- w najszerszym miejscu długość działki 156 m; szerokość w najszerszym miejscu 52,50 m. Dojazd do działki bardzo dobry drogą gminną asfaltową

Zgodnie z  MPZP Małogoszcz (uchwała Rady Miejskiej w Małogoszczu nr 21/187/05 z dnia 18 listopada 2008 r.), nieruchomość znajduje się w strefie 18RM- tereny zabudowy zagrodowej. Przez działkę od strony drogi przechodzi:- wodociąg; - linia napowietrzna 15kV.  Planowana jest rozbudowa drogi w pasie około 20 m wzdłuż działki równolegle do drogi; - budowa gazociągu gminnego; - budowa kanalizacji gminnej


położonej w miejscowości Żarczyce Duże  stanowiącej własność dłużnika Świerczyński Kamil zam. 28-366 Żarczyce Duże Żarczyce Duże 1 C posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie nr KI1J/00070229/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 59 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 44 475,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5 930,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu


lub na konto komornika

PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736


Art. 871kpcNabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 
 
 
 
 

 

 


 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-10-09 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA położona Prząsław  28-300 Prząsław, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00022232/0, oszacowana na kwotę 327.600,00 zł;

cena wywołania245.700,00, wysokość rękojmi 32.760,00. W skład nieruchomości wchodzą:

1.  Działka nr 125/3 Sposób korzystania NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, pow 2,87 ha

położona Prząsław  28-300 Prząsław, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00022232/0,

oszacowana na kwotę 42.200,00;

cena wywołania31.650,00, wysokość rękojmi 4.220,00 zł

http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20ortofotomapa%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7443974.884,5612040.261,7445457.541,5612878.914&markery=0,7444726.68,5612823.44;

2. Działka nr 125/5, Sposób korzystania NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, pow 1,9370 ha, zabudowana budynkiem inwentarskim o wym. 12X60m

położona Prząsław 35 28-300 Prząsław, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00022232/0,

oszacowana na kwotę 285.400,00;

cena wywołania214.050,00, wysokość rękojmi 28.540,00

 http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20ortofotomapa%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7444458.350,5613014.683,7445573.484,5613645.450&markery=0,7444833.07,5613097.22;

 NIERUCHOMOŚĆ ROLNApołożona Prząsław  28-300 Prząsław, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00069686/8, oszacowana na kwotę 93.316,00 zł;

cena wywołania69.987,00 zł, wysokość rękojmi 9.331,60zł W skład nieruchomości wchodzą:

1. Działka nr150, sposób korzystania Ł - ŁĄKI TRWAŁE;pow. 0,9200 HA

położona Chorzewa  28-300 Chorzewa, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00069686/8,

oszacowana na kwotę 3.680,00;

cena wywołania2.760,00 zł, wysokość rękojmi 368,00 zł

http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20ortofotomapa%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7444731.348,5620139.195,7445577.720,5620617.939&markery=0,7445084.4,5620433.13;

2. Działka nr 121/2; Przeznaczenie R - GRUNTY ORNE; pow 4,8757 HA

położona Prząsław,  28-300 Prząsław, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00069686/8,

oszacowana na kwotę 77.000,00;

cena wywołania57.750,00 zł, wysokość rękojmi 7.700,00

 http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20ortofotomapa%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7443166.587,5611733.939,7446442.351,5613586.849&markery=0,7444585.49,5612745.94;

3. Działka nr 278;Sposób korzystania R - GRUNTY ORNE; pow.0,4800 HA

położona Prząsław  28-300 Prząsław, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00069686/8,

oszacowana na kwotę 11.313,00;

cena wywołania 8.484,75zł , wysokość rękojmi 1.131,30

 http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20ortofotomapa%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7443832.832,5611192.563,7444968.650,5611835.030&markery=0,7444343.27,5611598.03;

4. Działka nr 339;Sposób korzystania LS - LASY, powierzchnia 0,1030 HA

 położona Prząsław  28-300 Prząsław, dla której prowadzona jest Kw nr KI1J/00069686/8,

oszacowana na kwotę 1.323,00;

cena wywołania 992,25zł, wysokość rękojmi 132,30

http://jedrzejow.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20ortofotomapa%20dzialki%20numery_dzialek%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7444092.483,5611097.579,7444333.198,5611233.738&markery=0,7444195.04,5611166.53;

Nieruchomości stanowią własność dłużnika:

Król Artur, Król Dorota

28-300 Prząsław, Prząsław 35

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości wninien spełniać warunki określone w przepisach Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427).

 


 

 

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
wg Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592),  (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427)
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych:
– o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (można nabywać bez ograniczeń)
– lasów
2. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
(ważne nabywca – licytant nie musi zamieszkiwać 5 lat na terenie gminy w której położona jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży licytacyjnej, wystarczy że mieszka w innej gminie na terenie kraju w której posiada nieruchomości rolne)
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnika indywidualnego które należy przedstawić przed licytacją:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
– tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
– wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
– wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.34)), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
b) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego – oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
c) dowód potwierdzający zamieszkanie – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
d) dowód potwierdzający spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych – oświadczenie nabywcy.
4. W razie braku kwalifikacji rolnika indywidualnego do nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 0,3 ha niezbędna jest zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy (dłużnika), jeżeli:
a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty niż rolnik indywidualny
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (licytant niebędący rolnikiem indywidualnym), która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.