ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Nieruchomości


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Klamka Adam, Klamka Aneta, położonej w Niegosławicach ,  28-330 Wodzisław, dla której SĄD REJONOWY w Jędrzejowie V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00057047/0.

Nieruchomości gruntowej - użytek rolny działka nr 464/23 o pow 3,2765 ha, zabudowanej :

- BUDYNEK MAGAZYNOWO SOCJALNY o pow 695,10 m2;

- BUDYNEK CHLEWNI NR 1 Z PODDASZEM UŻYTKOWYM o pow 984,79 m2;

- OBORA BUKACIARNIA ( bezściółkowa ) o powi .770,25 m2;

- WIATA NA SPRZĘT ROLNICZY o pow 369,35 m2;

- MAGAZYN SUSZARNIA o pow 163,2m2;

- BUDYNEK CHLEWNI LOCH o pow 948,67 m2;

- TUCZARNI o pow. 703,6 m2

- PLAC BETONOWY o pow 825 m2

 

Suma oszacowania wynosi 1 567 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 045 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 156 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.