ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Nieruchomości


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatygana podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Klamka Adam, położonej przy Niegosławice ,Niegosławice, 28-330 Wodzisław, dla której SĄD REJONOWY w Jędrzejowie V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00057047/0.

Suma oszacowania wynosi 1 567 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 175 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 156 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Nabywca nieruchomości wninien spełniać warunki określone w przepisach Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427)
 

 
 
 
 
 
 

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2018-08-27 o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Jędrzejów przy ul. św. Barbary 66B  stanowiących gospodarczą całość oznaczonych jako KW KI1J/00052879/6

- działki nr 20 o powierzchni 0,0092 ha, w kształcie wąskiego prostokąta, oznaczenie gruntu RIV a- działki nr 21 o powierzchni 0,0472 ha, w kształcie wąskiego trapezu, oznaczenie gruntu RIV a, PsIV

KW KI1J/00041587/2

- działka nr 22 o powierzchni 0,0472 ha w kształcie prostokąta zbliżonego do trapezu, zabudowana domem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 136 m2, powierzchnia użytkowa 127,9m2.

 

stanowiącej własność dłużnika

Witek Lech, Witek Beta

28-300 Jędrzejów, ul. św. Barbary 66 B


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00041587/2, KI1J/00052879/6 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejów.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  389 350,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 259 566,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 935,00 zł, najpóźniej  w dniu poprzedzajacym przetarg  (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2018-09-24 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału w wysokości 5/8 części w prawie własności nieruchomość gruntowej położonej 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20 b, działka nr 25/4, o pow. 0,0389 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym o projektowanej funkcji handlowo-biurowej w stanie niewykończonym zamkniętym o pow. użytkowej 61,90 m2

 

stanowiącej współwłasność dłużnika:

Krzciuk Aleksandra

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 9/15

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00056566/7 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 82 244,00 zł.

Wartość udziałów należących do dłużnika oszacowana jest na kwotę: 51 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 38 550,00 zł.

 

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5140,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

 

 

 


 

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
wg Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592),  (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427)
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych:
– o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (można nabywać bez ograniczeń)
– lasów
2. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
(ważne nabywca – licytant nie musi zamieszkiwać 5 lat na terenie gminy w której położona jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży licytacyjnej, wystarczy że mieszka w innej gminie na terenie kraju w której posiada nieruchomości rolne)
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnika indywidualnego które należy przedstawić przed licytacją:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
– tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
– wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
– wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.34)), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
b) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego – oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
c) dowód potwierdzający zamieszkanie – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
d) dowód potwierdzający spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych – oświadczenie nabywcy.
4. W razie braku kwalifikacji rolnika indywidualnego do nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 0,3 ha niezbędna jest zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy (dłużnika), jeżeli:
a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty niż rolnik indywidualny
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (licytant niebędący rolnikiem indywidualnym), która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.