ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Ruchomości

OBWIESZCZENIE 

O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 2018-08-02 o godz. 08:30

 

w kancelarii komornika w Jędrzejowie przy ul. 11-go listopada 86 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 9117kpc sprzedaż ruchomości z wolnej ręki .

 Przedmiotem sprzedaży są następujące ruchomości:

 1. Akcje imienne spółki prawa handlowego KRS 0000661047 serii B o numerach B020545001-B020595000

 ilość:50 000,00 Wartość jednostkowa:3,00 

2. Akcje imienne spółki prawa handlowego KRS 00006600288 serii B o numerach B002054501-B002059500

ilość:5 000,00 Wartość jednostkowa:1,00

W oznaczonym dniu komornik oferuje do sprzedaży w/w ruchomości.

Osoby zainteresowane winny do dnia 01 08 2018 roku do godziny 16.00 w kancelarii komornika w Jędrzejowie przy ul. 11-go listopada 86 złożyć oferty zakupu wskazanych ruchomości- w tym określić ich ilość, oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena zaoferowana słownie.

Art. 8671 § 1. kpc Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można złożyć w gotówce lub na konto komornika

PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KONKURSOWA"

Na kopercie należy umieścić oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).

Minimalną ceną nabycia jest cena wskazana w obwieszczeniu.

Za końcowy termin składania ofert w kancelarii komornika uznaje się datę 01 08 2016 roku godz. 1600jeżeli nie zostaną doręczone komornikowi najpóźniej we wskazanym dniu do godziny 16.00, nie będą brały udziału w konkursie

Do trybu składania ofert nie stosuje się art 165§2 kpc (oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej)

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień2018-08-02 ., godz. 8:30, w kancelarii komornika mieszczącej się przy ul. 11-go Listopada 86, 28-300 Jędrzejów.

W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi, komornik obligatoryjnie przeprowadzi licytację ustną pomiędzy tymi oferentami. Cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji. Licytacja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj.2018-08-02 r., g. 9:00, jako integralna część konkursu ofert.

Art. 871 kpcNabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Art. 8672 § 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 

§ 4. Pełnomocnictwo do udzialu w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba ze chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. 

 


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: 

 

że w dniu 2018-08-09 r. o godz. 09:00

 

 odbędzie się w kancelarii komornika w Jędrzejów przy ul. 11-go listopada 86 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Opis licytowanej

 

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

Cena wywołania

jednostkowa

 

1

Akcje imienne spółki prawa handlowego KRS 0000661047 serii B o numerach B020545001-B020595000

50 000,00

3,00

150 000,00

2,25

2

Akcje imienne spółki prawa handlowego KRS 00006600288 serii B o numerach B002054501-B002059500

5 000,00

1,00

5 000,00

0,75

 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Art. 8671 § 1. kpc Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można złożyć w gotówce lub na konto komornika

  

PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736

 Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu licytacji.

 Art. 871 kpcNabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Art. 867. § 12.kpc Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Art. 8672 § 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.